We need your support to continue ensuring equal access to justice for all. Donate to Bet Tzedek today!

Search Results for: Cialis Approved Pharmacy ��� www.HealthMeds.online ��� Cheap Cialis Online - Buy Cialis 10mg

 • LPS Mental Health Conservatorship Guide – Russian (2018)
  https://www.bettzedek.org/lps-mental-health-conservatorship-guide-russian-2018/

  …Angeles County Mental Health Court) www.lacourt.org/division/ mentalhealth/mentalhealth.aspx Опека по закону LPS (LPS Conservatorships) www.courts.ca.gov/selfhelp- conservatorship.htm Отделение Asian Pacific Los Angeles союза NAMI (NAMI Asian Pacific Los Angeles) 213- 252-2100 Отделение…

 • LPS Mental Health Conservatorship Guide – Armenian (2018)
  https://www.bettzedek.org/lps-mental-health-conservatorship-guide-armenian-2018/

  …Անջելես քաունթիի Հոգեկան առողջության հարցերով դատարան Los Angeles County Mental Health Court www.lacourt.org/division/ mentalhealth/mentalhealth.aspx LPS Խնամակալություն LPS Conservatorships www.courts.ca.gov/selfhelp- conservatorship.htm   NAMI Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան Լոս Անջելես 213-252-2100   NAMI Լոնգ Բիչ 562-435-2264   NAMI Լոս Անջելես Հարավ Կենտրոն 310-668-4272   NAMI Քաղաքային Լոս Անջելես 323-294-7814 http://namiurbanla.strikingly.com   NAMI Ուեսթսայդ Լոս Անջելես 310-889-7200 www.namila.org   Հոգեկան առողջության ազգային դաշինք (NAMI)…

 • Transitions: Taking Care of Your Child with Intellectual/Developmental Disabilities Brochure – Korean (2018)
  https://www.bettzedek.org/transitions-taking-care-of-your-child-with-intellectual-developmental-disabilities-brochure-korean-2018/

  …방장문애진인료을, 의위료한장연비방/용의품료및보험일부 처방약 ���비런용을경우지를급합“���니중다.수M혜ed자i-”C라a고l과합M니ed다ic. are 둘 다 수혜 대상��� 될 수도 있는데 재정 지원 장재택애인지,원신체서비장스애(인IN, –또H는OM65E세SU���P상P의OR저T소IV득E 자SE를RV위IC해ES로,스IH앤S젤S)레: 스시각카운티 복자지신부을에돌서볼운수영없하는는사캘람리들포을니아위주해 재목택욕,돌화봄장프실로���그용램, 몸입단니장다,.쇼IH핑SS, 요는리스와스같로은 일상일한을가정적용돌하봄여서수비혜스자비의용요을구지수급준합을니다기.초돌로봄하에여주산어정지되는고시, 수돌는봄을총 제시공수하에는 임시 돌봄: 가족들에게 휴가를 주기 위해 외부 도우미에게 지급되는 비용을 돌봄 비용은 대부분 지역 센터(Regional Center)에서 지불합니다. 사보회조금보을장/지S급SI하: 6는2세연���방상프의로은그퇴램자입와니다중.증장애장가애인있는아동성과인성자인녀에가게수매혜월자격��� 지되려속면될,것자으녀로가 예어상떤된유다형는의것일을도증할명수할없서는류를상태부가모님최���소 제1년출간해지야속합되니었다거. 부나분적 월연락요일하시- 금거요나일웹, 사오전���트7시w-오w후w.s7s시a.중go에v/d8i0s0a-b7i7li2ty-1/d21is3a번bi(l무ity료_전st화ar)t으er로_kits_ 법적 문제 제내릴한적법적후견권권리:를자가녀지가게18됩세니가다되. 자는녀시가점결에정자을녀내는릴성능인력������되부며족, 스한스경로우결, 부정모을는 유통언해 검부인모(법후원견에인)제에한게적다후음견에권관청한원결을정하을는포것함을하여고,려성해인볼자수녀있(피습후니견다인. )���를를위한 자(감녀금가시살설장은소선택대상��� 아닙니다)…

 • IHSS Companion Guide – Russian (2018)
  https://www.bettzedek.org/ihss-companion-guide-russian-2018/

  …Los Angeles, позвоните по номеру 888-944- 4477 или 213-744-4477 либо обратитесь в свое местное отделение Департамента социального обеспечения (Department of Public Social Services). КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПРОГРАММЕ MEDI-CAL? Medi-Cal —…

 • 2021 Economic Impact Payments – Round 2 FAQ – Spanish
  https://www.bettzedek.org/2021-economic-impact-payments-round-2-faq-spanish/

  …de Desvío de Compensación (OBR): https://www.irs.gov/irm/part21/irm_21-004-006r g. Solicitar un Reembolso por Omisión de Compensación: https://procedurallytaxing.com/requestingan-offset-bypass-refund-and-tracing-offsets-to-non- irssources/#:~:text=In%20order%20to%20request%20an,the%20amount%20of%20the%20OBR h. Preguntas y Respuestas del Segundo EIP: https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs i. Tarjeta de EIP: https://www.eipcard.com/ j….

 • 2021 Economic Impact Payments – Round 2 FAQ – Chinese
  https://www.bettzedek.org/2021-economic-impact-payments-round-2-faq-chinese/

  …https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit c. 如果您不需要报税,则可申请追回回扣积分: https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebatecredit-topic-a-claiming-the-recovery-rebate-credit-if-you-arent-required-to-file-a-tax-return d. 恢复回扣积分抵销 https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/news/nta-blog-many-taxpayers-may-notreceive-the-full-amount-of-economic-impact-payments-to-which-they-are-entitled-but-the-irs-hasthe-discretion-to-correct-the-resulting-injustice/ e. 国税局 CP21C 信函 https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/news/nta-blog-economic-impactpayments-the-mystery-of-the-cp21c-letter/ f. 抵消旁路退款(OBR)https://www.irs.gov/irm/part21/irm_21-004-006r g. 要求抵消旁路退款 https://procedurallytaxing.com/requesting-an-offset-bypass-refund-and-tracingoffsets-to-non-irssources/#:~:text=In%20order%20to%20request%20an,the%20amount%20of%20the%20OBR. h. 第二轮 EIP 问答 https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs i. EIP 卡: https://www.eipcard.com/ j. EIP 借记卡 IRS…

 • IHSS Companion Guide Armenian (2018)
  https://www.bettzedek.org/ihss-companion-guide-armenian-2018/

  …Medi-Cal-ի որակավորման կանոնները բարդ են։ Medi-Cal-ի՝ Ձեզ համար լավագույն ծրագիրը գտնելու, ինչպես նաև Medi-Cal-ի մերժման հարցով օգնության համար դիմե՛ք Health Consumer Alliance-ին, www.healthconsumer.org, կամ զանգահարե՛ք 888-804- 3536։ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ MEDI-CAL-ԻՆ…

 • IHSS Companion Guide – Espanol: Servicios De Ayuda En Casa (2018)
  https://www.bettzedek.org/ihss-companion-guide-espanol-servicios-de-ayuda-en-casa-2018/

  …de la salud de adultos por día, hospitalización, cuidados de enfermería especializados y equipo médico en casa. Usted podría estar inscrito en ambos, Medicare y Medi-Cal. Si usted ha sido aprobado para Medi-Cal, pero le es imposible pagar los costos deducibles mensuales (llamado a compartir los costos) usted puede ser elegible para otros programas de menor costos de Medi-Cal. Si a usted le ha sido negado Medi-Cal, podría haber ciertas maneras de ajustar su ingreso o ahorros y calificar para Medi-Cal. Las reglas de elegibilidad para Medi-Cal son complicadas. Para asistencia en encontrar el mejor programa de Medi-Cal o ayuda para Medi-Cal que han sido negadas, contacte al Health Consumer Alliance, www.healthconsumer.org o llame al 888-804-3536. ¿CÓMO APLICO PARA MEDI-CAL?…

 • 2021 Economic Impact Payments – Round 2 FAQ – English
  https://www.bettzedek.org/2021-economic-impact-payments-round-2-faq-english/

  …Recovery Rebate Credit Offset: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/news/nta-blog-manytaxpayers-may-not-receive-the-full-amount-of-economic-impact-payments-to-which-they-areentitled-but-the-irs-has-the-discretion-to-correct-the-resulting-injustice/ e. IRS CP21C Letter: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/news/nta-blog-economic-impactpayments-the-mystery-of-the-cp21c-letter/ f. Offset Bypass Refund (OBR): https://www.irs.gov/irm/part21/irm_21-004-006r g. Requesting an Offset Bypass Refund: https://procedurallytaxing.com/requesting-an-offset-bypassrefund-and-tracing-offsets-to-non-irssources/#:~:text=In%20order%20to%20request%20an,the%20amount%20of%20the%20OBR. h. Second EIP Q&A: https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs i. EIP…

 • 2021 Economic Impact Payments – Round 2 FAQ – Korean
  https://www.bettzedek.org/2021-economic-impact-payments-round-2-faq-korean/

  …Credit 받는 방법: https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-topic-a-claiming-the-recovery-rebatecredit-if-you-arent-required-to-file-a-tax-return d. Recovery Rebate Credit 상계: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/news/nta-blog-manytaxpayers-may-not-receive-the-full-amount-of-economic-impact-payments-to-which-theyare-entitled-but-the-irs-has-the-discretion-to-correct-the-resulting-injustice/ e. IRS CP21C Letter: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/news/nta-blog-economic-impactpayments-the-mystery-of-the-cp21c-letter/ f. Offset Bypass Refund (OBR): https://www.irs.gov/irm/part21/irm_21-004-006r g. Offset Bypass Refund 요청: https://procedurallytaxing.com/requesting-an-offset-bypassrefund-and-tracing-offsets-to-non-irssources/#:~:text=In%20order%20to%20request%20an,the%20amount%20of%20the%20OBR h. 2 차…

Be Part of the Solution

Join Bet Tzedek in its work - there are endless ways for you to contribute. Find one that’s right for you and get involved today.

Translate »