We need your support to continue ensuring equal access to justice for all. Donate to Bet Tzedek today!

Search Results for: 시흥건마₩《macho2,CⓞM〙❄시흥업소 시흥스타킹룸♦시흥출장마사지✸시흥업소 시흥건마

 • WEAAD ‘21
  https://www.bettzedek.org/weaad-21/

 • Caregiver Companion Guide (2016)
  https://www.bettzedek.org/caregiver-companion-guide2016/

  Download BetTzedek2016CaregiverCompanion.pdf Bet Tzedek Legal Services is a non-profit, public interest law center which provides free legal services to low-income residents of Los Angeles County. Bet Tzedek means “House of…

 • Meeting the Challenge Under COVID-19
  https://www.bettzedek.org/our-challenge/meeting-the-challenge-under-covid-19/

 • Transitions: Taking Care of Your Child with Intellectual/Developmental Disabilities Brochure – English (2012)
  https://www.bettzedek.org/transitions-taking-care-of-your-child-with-intellectual-developmental-disabilities-brochure-english-2012/

  T R A N S I T I O N S Download Transitions-brochure-web-version-2012-07-26.pdf Taking Care of Your Adult Child with Intellectual/Developmental Disabilities A brief guide to the healthcare benefits, legal options and helpful services available to parents taking care of their adult children with Intellectual/Developmental Disabilities   Bet Tzedek’s Transitions Project Ensuring that your adult child is safe, healthy and living a meaningful life. www.bettzedektransitionsproject.org   As the parent of a person with an intellectual/developmental disability (I/DD), you have been providing care, love, and…

 • Nursing Home Companion (2011)
  https://www.bettzedek.org/nursing-home-companion-2011/

  TABLE OF CONTENTS Download BetTzedek2011NursingHomeCompanion.pdf About the Author, Acknowledgments, and Dedication vi Introduction 1 Findingthe Right Nursing Home 4 Long-Term Care Options 4 Key Factors in Selecting a Nursing Home 8 Final Thoughts 13 Resources 14 Payingfor Nursing Home Care 18 Overview of Costs and Payment Options 18 Medicare 20 Medicare HMOs 25 Medi-Cal 28 Long-Term Care Insurance 36 Resources…

 • Transitions: Taking Care of Your Child with Intellectual/Developmental Disabilities Brochure – Spanish (2018)
  https://www.bettzedek.org/transitions-taking-care-of-your-child-with-intellectual-developmental-disabilities-brochure-spanish-2018/

  Download BetTzedek2018_TransitionsSpanish.pdf Como el padre de una persona con una discapacidad intelectual/ de desarrollo (I/DD), usted ha estado proporcionando cuidado, amor y apoyo para su hijo por muchos años. Mientras…

 • Transitions: Taking Care of Your Child with Intellectual/Developmental Disabilities Brochure – Russian (2018)
  https://www.bettzedek.org/transitions-taking-care-of-your-child-with-intellectual-developmental-disabilities-brochure-russian-2018/

  Download BetTzedek2018_TransitionsRussian.pdf Являясь родителями человека с умственной отсталостью или нарушениями развития, вы в течение многих лет ухаживаете за своим ребенком, даря ему любовь и поддержку. По мере взросления ребенка перед…

 • Transitions: Taking Care of Your Child with Intellectual/Developmental Disabilities Brochure – Armenian (2018)
  https://www.bettzedek.org/transitions-taking-care-of-your-child-with-intellectual-developmental-disabilities-brochure-armenian-2018/

  T R A N S I T I O N S Download BetTzedek2018_TransitionsArmenian.pdf Մտավոր/զարգացման հաշմանդամություն ունեցող Ձեր մեծահասակ երեխայի խնամքը Համառոտ ուղեցույց առողջական խնամքի արտոնությունների, իրավական հնարավորությունների և օգտակար ծառայությունների մասին, որոնցից կարող են օգտվել այն ծնողները, ովքեր մտավոր/զարգացման հաշմանդամություն ունեցող մեծահասակ երեխա են խնամում բրև մտավոր/զարգացման հաշմանդամություն (intellectual/developmental disability, I/DD) ունեցող անձի ծնող, Դուք տարիներ շարունակ խնամք, սեր ու օժանդակություն եք տրամադրել Ձեր երեխային։ Տարիքի հետ, երկուսդ էլ նոր մարտահրավերների…

 • Limited Conservatorship Guide (2016)
  https://www.bettzedek.org/limited-conservatorship-guide-2016/

  Download BetTzedek2016LtdConservGuide-1.pdf Bet Tzedek Legal Services is a non-profit, public interest law center which provides free legal services to low- income residents of Los Angeles County. Bet Tzedek means “House…

 • Transitions: Taking Care of Your Child with Intellectual/Developmental Disabilities Brochure – English (2018)
  https://www.bettzedek.org/transitions-taking-care-of-your-child-with-intellectual-developmental-disabilities-brochure-english-2018/

  T R A N S I T I O N S Download BetTzedek2018_TransitionsEnglish.pdf Taking Care of Your Adult Child with Intellectual/Developmental Disabilities A brief guide to the healthcare benefits, legal options  and helpful services available to parents taking care of their adult children with Intellectual/Developmental Disabilities   Bet Tzedek’s Transitions Project Ensuring that your adult child is safe, healthy and living a meaningful life. www.bettzedek.org   As the parent of a person with an intellectual/developmental disability…

Be Part of the Solution

Join Bet Tzedek in its work - there are endless ways for you to contribute. Find one that’s right for you and get involved today.

Translate »