We need your support to continue ensuring equal access to justice for all. Donate to Bet Tzedek today!

Search Results for: A naver��������� CDDC7.COM ������������������ b77���KLPGA��������������������������������������������������������2021���naver��������������� polygyny

 • The Worker’s Guide: Your Rights During COVID-19 – A know your rights guide for workers affected by COVID-19
  https://www.bettzedek.org/the-workers-guide-your-rights-during-covid-19-a-know-your-rights-guide-for-workers-affected-by-covid-19/

  …2020. To file a workers’ compensation claim, an employee must file a DWC-1 claim form with their employer. Learn more about your eligibility for workers’ compensation here: https://www.dir.ca.gov/InjuredWorkerGuidebook/InjuredWorkerGuidebook.html To be…

 • Homepage
  https://www.bettzedek.org/

  Who We Are Bet Tzedek attorneys and advocates help people of all communities and generations secure life’s necessities. Wherever people are in crisis, Bet Tzedek’s core services and rapid response…

 • LPS Mental Health Conservatorship Guide – Armenian (2018)
  https://www.bettzedek.org/lps-mental-health-conservatorship-guide-armenian-2018/

  …ընդլայնում է քրեական արդարադատության և հոգեկան առողջության համակարգերի համագործակցությունն ու համակարգումը և դյուրացնում հոգեկան առողջության ծրագրերից ու ծառայություններից օգտվելը՝ դատարանի դահլիճը դարձնելով մուտքի դարպաս դեպի հոգեկան առողջության ծառայություններ։ Եթե Ձեր մերձավորին հիվանդանոցի փոխարեն բանտ են տարել․ Որոնեք՝որտեղ են տարել com կայքում Լրացրե՛քԲանտարկյալի բժշկական տեղեկությունների թերթիկը (Inmate Medical Information Form), որը…

 • 2021 Economic Impact Payments – Round 2 FAQ – Spanish
  https://www.bettzedek.org/2021-economic-impact-payments-round-2-faq-spanish/

  …de Desvío de Compensación (OBR): https://www.irs.gov/irm/part21/irm_21-004-006r g. Solicitar un Reembolso por Omisión de Compensación: https://procedurallytaxing.com/requestingan-offset-bypass-refund-and-tracing-offsets-to-non- irssources/#:~:text=In%20order%20to%20request%20an,the%20amount%20of%20the%20OBR h. Preguntas y Respuestas del Segundo EIP: https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs i. Tarjeta de EIP: https://www.eipcard.com/ j….

 • La guía del trabajador: Sus derechos durante el COVID-19
  https://www.bettzedek.org/la-guia-del-trabajador-sus-derechos-durante-el-covid-19/

  …bajo FEHA / ADA? Elempleador del trabajador debe tener al menos 5 empleados (según la FEHA) y 15 empleados (según la ADA). Eltrabajador debe tener una “discapacidad real”, que puede incluir tener un sistema inmune comprometido, o si está experimentando complicaciones graves por coronavirus, como la neumonía. ¿Cómo obtengo protección bajo FEHA / ADA? Contacte con…

 • LPS Mental Health Conservatorship Guide – Russian (2018)
  https://www.bettzedek.org/lps-mental-health-conservatorship-guide-russian-2018/

  …стражу на сайте com. Заполните форму медицинской информации о содержащемся под стражей лице (Inmate Medical Information Form) в Управлении шерифа (Sheriff’s Department) округа Los Angeles или онлайн по адресу http://www.lasdhq.org/lasd_…

 • HOMEOWNERS FILE CLASS ACTIONS AGAINST COUNTY OF L.A., CALIFORNIA FINANCE COMPANIES, FOR UNLEASHING “PLAGUE” OF PREDATORY HOME-IMPROVEMENT LOANS
  https://www.bettzedek.org/2018/04/homeowners-file-class-actions-against-county-of-l-a-california-finance-companies-for-unleashing-plague-of-predatory-home-improvement-loans/

  …lawsuits further allege that these activities comprise financial elder abuse under California law, because the defendants knew or should have known that elders would be harmed if the companies extended…

 • 2021 Economic Impact Payments – Round 2 FAQ – Korean
  https://www.bettzedek.org/2021-economic-impact-payments-round-2-faq-korean/

  …경기 부양 지원금 Q&A: https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs i. 경기 부양 지원금 카드: https://www.eipcard.com/ j. 경기 부양 지원금 직불 카드 IRS 공지: https://content.govdelivery.com/accounts/USIRS/bulletins/2b4af37 k. IRS Newsroom: https://www.irs.gov/newsroom/treasury-and-irs-begin-delivering-secondround-of-economic-impact-payments-to-millions-of-americans l. 1 차 경기 부양 지원금…

 • 2021 Economic Impact Payments – Round 2 FAQ – Chinese
  https://www.bettzedek.org/2021-economic-impact-payments-round-2-faq-chinese/

  …https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit c. 如果您不需要报税,则可申请追回回扣积分: https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebatecredit-topic-a-claiming-the-recovery-rebate-credit-if-you-arent-required-to-file-a-tax-return d. 恢复回扣积分抵销 https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/news/nta-blog-many-taxpayers-may-notreceive-the-full-amount-of-economic-impact-payments-to-which-they-are-entitled-but-the-irs-hasthe-discretion-to-correct-the-resulting-injustice/ e. 国税局 CP21C 信函 https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/news/nta-blog-economic-impactpayments-the-mystery-of-the-cp21c-letter/ f. 抵消旁路退款(OBR)https://www.irs.gov/irm/part21/irm_21-004-006r g. 要求抵消旁路退款 https://procedurallytaxing.com/requesting-an-offset-bypass-refund-and-tracingoffsets-to-non-irssources/#:~:text=In%20order%20to%20request%20an,the%20amount%20of%20the%20OBR. h. 第二轮 EIP 问答 https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs i. EIP 卡: https://www.eipcard.com/ j. EIP 借记卡 IRS…

 • 2021 Economic Impact Payments – Round 2 FAQ – English
  https://www.bettzedek.org/2021-economic-impact-payments-round-2-faq-english/

  …Card: https://www.eipcard.com/ j. EIP Debit Card IRS Announcement: https://content.govdelivery.com/accounts/USIRS/bulletins/2b4af37 k. IRS Newsroom: https://www.irs.gov/newsroom/treasury-and-irs-begin-delivering-second-round-of-economicimpact-payments-to-millions-of-americans l. EIP Round One Q&A: https://gop-waysandmeans.house.gov/qa-economic-impact-payments/ m. EIP Round One FAQ’s: https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-informationcenter#receiving n. Bet Tzedek Legal Services:…

Be Part of the Solution

Join Bet Tzedek in its work - there are endless ways for you to contribute. Find one that’s right for you and get involved today.

Translate »